Kasjroet: kosher voedsel - recepten uit de Joodse keuken

Kasjroet: kosher voedsel - recepten uit de Joodse keuken Kasjroet (kosher voedsel) is een voorschrift in de Tora waar geen rationele verklaring voor wordt gegeven. De mens kan zich door middel van het Kasjroet geestelijk verheffen. Hij wordt minder slaaf van zijn lichaam. Ook leer je je erdoor te beheersen. Sociologisch en psychologisch bezien kan je zeggen dat de regels van Kasjroet -en ook de wetten van het huwelijksleven- buitengewoon belangrijk zijn geweest voor de instandhouding van het Joodse volk. Het Kasjroet mag een G'ddelijk gebod zijn, toch heeft G'd ons wat van Zijn bedoelingen duidelijk gemaakt. G'd is niet willekeurig geweest bij het bepalen van de wel en niet toegestane soorten. Met Zijn 'keuze' heeft Hij ons een ethische les gegeven en zorg gedragen voor onze (geestelijke) gezondheid. Hier volgen wat Kasjroet-gedachten volgens rabbijn Ies Vorst en rabbi Packouz. Tevens vindt u in dit artikel een aantal koshere recepten uit de Joodse keuken.

Joodse rituele spijsbereiding -spijswetten- kosjer voedsel

De algemene voedingsleer en de rituele spijsbereiding nemen een zeer belangrijke plaats in binnen het Jodendom. Volgens Bijbelse voorschriften mag het Joodse volk bepaalde dingen wél en bepaalde dingen niet eten. Het voedsel dat geoorloofd is heet 'kosher'. Niet kosher voedsel heet treife voedsel. Alle wetten en gewoonten aangaande ritueel geoorloofd voedsel worden gezamenlijk aangeduid met de term 'kasjroet'.

De term kosher

De term kosher komt van het Hebreeuwse woord kasher, dat 'geschikt' of 'passend' betekent. De term kasher komt in de Bijbel slechts driemaal voor:
 1. Esther 8:5
 2. Prediker 10:10
 3. Prediker 11:6

In deze drie gevallen wordt het woord niet gebruikt in verband met voedsel. In de latere Rabbijnse literatuur en voorschriften wordt de term 'kasher' toegepast om cultusobjecten en andere zaken aan te duiden, die ritueel geschikt en geoorloofd zijn. Zo kan een Tora-rol 'kasher' zijn, of een mezoeza, of tefillien of seks.

De spijswetten

Wat de spijswetten betreft zijn alle vruchten en groenten geoorloofd. Dit kan afgeleid worden uit Genesis 1:29 waar staat:
"En G'd zei: 'zie, Ik geef u al het zaaddragende gewas, dat op de oppervlakte van de gehele aarde is en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot voedsel zijn.'"

Wel zijn er voorschriften en wetten, die het gebruik van alle landbouwproducten nader bepalen.

Na de zondvloed werd aan Noach en zijn familie de toestemming gegeven óók dierlijk voedsel te nuttigen, hetgeen in Genesis 9:3 wordt vermeld: "Alles wat zich beweegt, wat levend is zal u tot spijs zijn; evenals het groene gewas geef Ik u alles."

Maar in Genesis 9:4 staat vervolgens: "Maar vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult u niet eten." Men mag dus wel vlees eten maar dit dient zonder bloed te zijn. Bloed is namelijk onmisbaar voor het leven. Nefesh wordt hier als 'ziel' vertaald, maar betekent ook 'leven'.

In Leviticus 17:11 staat: "Want het leven van het vlees is in het bloed." In Leviticus 17:14 staat: "...want het is de ziel (of leven) van alle vlees..."

Om deze reden wordt de beperking, dat men geen vlees met bloed mag eten (Genesis 9:4) later verder uitgebreid. In Leviticus 3:17 staat: "...geen vet noch bloed zult u eten.". En in Leviticus 19:26 staat: "Gij zult niets met bloed eten..."

Daarnaast mag alleen van een dier worden gegeten dat speciaal gedood is om tot voeding te dienen. Een dier dat om een andere reden stierf, mag niet als voedsel worden gebruikt.

Melk- en vleesproducten

Melk- en vleesproducten mogen nooit samen gegeten worden of in contact met elkaar komen. In Exodus 23:19, Exodus 34:26 en Deuteronomium 14:21 staat: "Gij moogt geen bokje koken in de melk zijner moeder."

In de keuken worden melk- en vleesproducten strikt van elkaar gescheiden. In de koshere keuken zijn er gescheiden sets eetgerei, theedoeken, etc.

Na de Openbaring die Mozes van G'd ontving werd de beperking van het geoorloofde dierlijke voedsel uitgebreid. Alleen reine dieren mogen worden gegeten. Rein betekent in dit verband ritueel geoorloofd. In Leviticus 2 en Deuteronomium 14 staan beschreven wat reine dieren zijn. Alleen reine dieren mochten destijds in de Tempel geofferd worden.

3 wetten

Er bestaan bij Kasjroet 3 wetten:
 1. Het verbod bepaalde diersoorten te eten.
 2. Het gebod om zoogdieren en vogels die toegestaan zijn geschikt te maken voor gebruik door middel van:
  1. kosher slachten
  2. poorsjen - het verwijderen van verboden delen
  3. kosher maken - het vlees bloedvrij maken
 3. Het verbod melk en vlees:
  1. samen te koken
  2. samen te eten
  3. van het verboden mengsel profijt te hebben

Het verbod bepaalde diersoorten te eten

zoogdieren
 • kosher: geheel gespleten hoeven en herkauwend, bijvoorbeeld koe, schaap, geit, ree, hert
 • niet-kosher (treife): geen geheel gespleten hoeven en/of niet herkauwend, bijvoorbeeld, paard, varken, haas, konijn.

vogels
 • kosher: kip, gans, kalkoen, duif, eend, fazant, patrijs, vink, kwartel
 • niet-kosher (treife): zwaan, raaf, ooievaar, reiger, meeuw

vissen
 • kosher: vinnen en schubben, bijvoorbeeld, ansjovis, baars, kabeljauw, haring, snoek
 • niet-kosher (treife): geen vinnen en/of schubben, bijvoorbeeld, paling, aal, steur (kaviaar), rog, zeewolf

Bij vis uit blik moet de olie ook kosher zijn.

insecten (m.u.v. 4 soorten sprinkhanen), weekdieren, reptielen, amfibieën
 • Deze zijn allemaal niet-kosher en mogen niet genuttigd worden. Voorbeelden, vliegen, slakken, inktvis, mosselen, oesters, garnalen

Het gebod om zoogdieren en vogels die toegestaan zijn geschikt te maken voor gebruik

 • kosher slachten door een sjocheet
 • poorsjen: verwijderen van bepaalde vetstukken en de verwrongen spier
 • kosher maken: het vlees bloedvrij maken. Vlees dat afkomstig is van koshere zoogdieren en vogels maar niet kosher zijn geslacht is verboden.

Het verbod van melk en vlees

Dit geldt voor alle melk- en vleesprodukten. Beiden moeten kosher zijn en mogen niet gemengd worden. Vis wordt niet als vlees beschouwd.
 • Niet samen koken, braden of bakken. De handeling is verboden ook wanneer het voor niet-Joden door een Jood wordt klaargemaakt.
 • Melk en vlees mogen niet samen gegeten worden in vermengde vorm, in één hap, in één maaltijd, na de maaltijd (pas na 6 uur).
 • Geen profijt hebben van een melk-vlees mengsel. Dus dit moet worden weggegooid als er een vergissing is begaan.

Kosher voedsel, de gevolgen thuis

Het verbod bepaalde diersoorten te eten

U koopt al uw vlees en vleeswaren in een koshere slagerij (of in een supermarkt die producten verkoopt die onder rabbinaal toezicht staan).
 1. Levensmiddelen waarin dierlijke stoffen zijn verwerkt mag u niet kopen.
 2. In een gewone viswinkel kunt u koshere vis kopen.
 3. Filet moet van een koshere vis zijn.
 4. Vis thuis voor de zekerheid afspoelen.
 5. Visolie in blik moet kosher zijn.
 6. Produkten waarin treife (niet-koshere) vis is verwerkt, zijn verboden.
 7. Groente en fruit waar insecten in kunnen zitten moeten nauwkeurig worden onderzocht en schoongemaakt.

Kosher slachten/ poorsjen/ kosher-maken van vlees

Dit alles wordt voor u gedaan. De consequentie voor u is alleen dat u uw vlees en gevogelte bij de koshere slagerij e.d. koopt.

Het verbod van melk en vlees

indeling van de keuken
 1. Melk en vlees moeten volkomen gescheiden zijn. Er zijn twee aanrechten nodig, twee losse afwasbakken, onderzetters voor in de gootsteen, borstels, sponsjes, afdruiprekken, twee sets pannen, borden, schalen, bestek.
 2. U kunt volstaan met één gootsteen, één fornuis en één koelkast.
 3. U kookt niet tegelijkertijd melk en vlees op één fornuis. Na het koken maakt u de draagarmen en de branders goed schoon.
 4. Zorg dat in de koelkast melk en vleesprodukten apart staan.
 5. Er zijn aparte droogdoeken en tafelklede voor melk en vlees. Deze kunnen gewisseld worden na wassen.

het keukengebeuren
 1. Na het eten van melk mag u meteen vlees eten. Wel dient de mond eerst schoon te zijn. In het buitenland wachten de meesten zes uur. Hebt u vlees gegeten dan wacht u één uur voordat u melk neemt. In het buitenland wachten de meesten zes uur.
 2. U gebruikt de pannen, borden, etc die bij melk of die bij vlees horen.

Eieren-wijn-melk-kaas

 1. Alleen eieren van koshere vogelsoorten mogen gebruikt worden. Als er bloed in zit mag deze niet genuttigd worden.
 2. Het is verboden samen met niet-Joodse personen wijn te drinken. Het verbod gaat zelfs zo ver dat het niet is toegestaan de wijn te drinken uit een geopende fles die door een niet-Jood is aangeraakt. Alleen wijn die door Joden is bereid, gebotteld en verzegeld is toegestaan.
 3. Melk van koshere dieren is toegestaan.
 4. Alleen kaas die onder rabbinaal toezicht is bereid, is toegestaan.

Touwelen

Voorwerpen die gebruikt worden bij de bereiding en bij het nuttigen van voedsel worden na aanschaf eerst gewijd door ze in een ritueel bad, rivier of zee te dompelen.

Kasjeren

Bij vergissing kunnen pannen, borden, etc. treife (niet-kosher) worden. De rabbijn zal zeggen wat u moet doen om het weer te kunnen gebruiken: kasjeren.

Waarom Kasjroet?

Gedachten van rabbi Packouz

 • Hygiënisch: Er zijn vele weten die de gezondheid bevorderen. Het Jodendom verbiedt het eten van gedode dieren die niet geslacht zijn en het eten van bloed (dat een medium is voor de groei van bacteriën). Het Jodendom verbiedt ook zieke dieren te eten.
 • Morele lessen: We worden geleerd gevoelig te zijn voor de gevoelens van anderen, zelfs van dieren. Moeder en jong mogen niet op dezelfde dag geslacht worden. Dieren worden met een vlijmscherp mes geslacht zodat het weinig pijn heeft.
 • Nationale redenen: Het Joodse volk heeft de opdracht de wereld te vervolmaken. Een speciaal dieet houdt het volk bijeen om deze missie te vervullen. Het is ook dankbaarheid aan G'd die het Joodse volk uit Egypte heeft bevrijd.
 • Mystiek: Een heilig volk moet een heilig dieet aanhouden. Je bent wat je eet. Kosher is G'ds dieet voor geestelijke potentie. Treife (niet-kosher) voedsel blokkeert de geestelijke potentie van de ziel. Kosher geslachte dieren hebben meer 'vonken van heiligheid' volgens de Kabbala (joodse mystiek).
 • Discipline: Als een persoon gedisciplineerd kan worden in wat en wanneer hij eet, kan hij ook gedisciplineerd worden op andere gebieden in het leven.

Gedachten van rabbijn Vorst

 • Gedrag: Kasjroet geeft aan hoe je je behoort te gedragen. Het kan best zo zijn dat het eten niet alleen het stoffelijke beïnvloedt, maar ook het geestelijke.
 • Mondelinge en schriftelijke Tora: De Tora is gedeeltelijke schriftelijk overgeleverd en gedeeltelijk mondeling. Op schrift staat dat er een gebod omtrent slachten bestaat. Mondeling is geopenbaard wat dat gebod inhoudt.
 • Wetenschappelijk bewijs: In 1955 is wetenschappelijk bewezen dat de haasachtigen herkauwers zijn. Ze eten hun keutels opnieuw op. De Tora had dus 3000 jaar geleden al gelijk. God wist dat dus omdat Hij de Schepper is.
 • Stimuleren van Joods gevoel: De Joodse wijsgeer Maimonides zei: "Jullie eten treife (niet-kosher) voedsel; jullie hart en hersenen leven hiervan. Kunnen jullie dan nog verwachten met dit hart en deze hersenen gevoel en begrip voor het G'ddelijke te hebben...?!" Kosher voedsel is dus van belang om vol overgave en verlangen naar het G'ddelijke te hebben.
 • Saamhorigheid: Door Kasjroet voedsel ontstaat er een saamhorigheidsgevoel in het gezin. De vrouw bekleedt hier de belangrijkste positie, omdat de verantwoordelijkheid vooral op haar rust.Voorgerechten

Citroen Pannenkoeken

Ingrediënten
 • ½ kopje suiker
 • 2 el olie
 • 2 eieren
 • 1 kopje melk (zuivel of niet-zuivel)
 • 1 ⅓ kopje bloem voor alle doeleinden
 • 2 tl bakpoeder
 • Snufje zout
 • Sap van 1 citroen (minimaal 2 el)
 • 1 kopje bessen naar keuze (vers of bevroren), grof gehakt
 • Olie om te frituren
 • Optioneel: gehakte pure chocolade, gehakte noten

Bereiding
 • Meng de suiker en olie. Voeg de eieren toe en meng goed.
 • Wissel de bloem en de melk af tot het beslag glad is. Voeg het bakpoeder, zout en bessen toe. Roer door het citroensap. Laat het beslag 10 minuten staan.
 • Verhit een koekenpan op middelhoog vuur. Giet er een eetlepel olie in en draai om de pan te bedekken. Gebruik een ¼ kopje of ⅓ kopje maatbeker om het beslag uit te schenken. Gebruik voor kleinere pannenkoeken een kopje. Bak zoveel mogelijk pannenkoeken tegelijk, maar laat een beetje ruimte tussen de pannenkoeken (dit hangt af van de grootte van je pan). Kook tot het oppervlak bedekt is met kleine belletjes. Draai de pannenkoek dan om en bak de tweede kant heel kort. Haal uit de pan.
 • Herhaal en voeg elke keer een nieuwe eetlepel olie toe, totdat al het beslag is gebruikt.

Midden-Oosterse Geroosterde & Gevulde Aubergine

Ingrediënten
 • 2 aubergines
 • 2 el extra vergine olijfolie
 • Zout
 • Zwarte peper
 • 2 el tahin
 • 2 el vers citroensap
 • 1-2 el water
 • 1 teentje knoflook, geperst
 • 2 tl silan (dadelhoning)
 • 1 granaatappel
 • 1 kopje verkruimelde fetakaas
 • Verse peterselie

Bereiding
 • Verwarm de oven voor op 400 ° F (200 ° C).
 • Snijd de aubergines in de lengte doormidden en kerf ze diep in zonder de schil te breken. Sprenkel de helft van de olijfolie over de gesneden kanten van de aubergines en bestrooi met zout en zwarte peper. Leg met de snijkant naar beneden op een bakplaat (gebruik indien mogelijk echt, niet wegwerpbaar). Sprenkel de resterende olie over de schillen.
 • Rooster onafgedekt gedurende 30 minuten. Draai de aubergines dan voorzichtig om en rooster ze nog 10-15 minuten tot het vruchtvlees heel zacht is (de kooktijd is afhankelijk van het type pan dat je gebruikt. Wegwerpfoliepannen hebben altijd meer tijd nodig).
 • Terwijl de aubergines roosteren, bereid je de andere elementen voor. Meng de tahini met het water, het citroensap, de knoflook en een snufje zout. Opzij zetten.
 • Ontpit de granaatappel. Verkruimel de feta. En hak de peterselie grof. Houd elk element apart.
 • Haal de aubergines uit de oven en leg de helften op een schaal of op afzonderlijke borden. Besprenkel rijkelijk met tahini en daarna met de silan. Bedek met feta, granaatappelpitjes en garneer met verse peterselie. Graaf erin terwijl de aubergine nog warm is!

Geroosterde Bloemkool met hummus, tahini, munt en pistachenoten

Ingrediënten
 • 1 grote bloemkool
 • 1 tl kurkuma
 • 1 tl knoflookpoeder
 • 1 tl gerookte paprika
 • 1 tl sumak
 • ½ tl chilipoeder
 • ½ tl zout
 • 4 el olijfolie

Serveren met
 • Hummus
 • Tahinipasta (gemengd met water en citroensap)
 • Muntblaadjes (of andere kruiden zoals peterselie of koriander, als je dat liever hebt)
 • Pistachenoten (gezouten, geroosterd)
 • Vlokken zout (zoals Maldon)

Bereiding
 • Snijd de bloemkool in roosjes. Was en controleer op insecten (of gebruik bevroren bloemkool).
 • Meng de kruiden en olie in een kleine kom. Giet over de bloemkool en hussel tot alles goed bedekt is.
 • Spreid de bloemkool uit over een bakplaat. Gebruik voor het beste resultaat glas of metaal (zelfs een ovenvaste koekenpan werkt); probeer wegwerpfoliepannen te vermijden - ze koken niet gelijkmatig en krijgen geen knapperige bodems.
 • Bak onafgedekt gedurende 20 minuten op 220°C (425°F).
 • Serveren: Smeer een royale hoeveelheid hummus over de bodem van de schaal. Bloemkool erover verdelen. Besprenkel met bereide tahinisaus (mix pasta met water en citroensap). Garneer met grof gehakte kruiden en pistachenoten en een scheutje zeezoutvlokken. Serveer warm of op kamertemperatuur.

Het inmaken van groenten

Vrijwel elke groente inmaken? Augurken gaan bijzonder goed samen met vettere voedingsmiddelen, zoals beef, schnitzel of gebakken vis. Suggesties voor andere groenten die je kunt gebruiken: paprika, wortel, radijs, koolrabi, groene kool, ui, venkel, rapen...etc. Je kunt er ook een paar door elkaar mengen.

Vloeibare ingrediënten
 • 2 kopjes water
 • 1 kopje witte azijn
 • 1 kopje appelciderazijn
 • 4 el suiker (meer als je van zoet houdt)
 • 1 el mosterdzaad
 • 1 el zwarte peperkorrels
 • ½ el selderijzaad
 • 1 el koosjer zout
 • 1 tl rode pepervlokken (meer als je meer van warmte houdt)

Bereiding
Om je een idee te geven hoeveel dit oplevert, is deze hoeveelheid vloeistof gebruikt om een ​​heel klein krop bloemkool EN een halve krop paarse kool, in plakjes gesneden, in te pekelen. Er zijn ook fijngesneden uien toegevoegd. Verpak je groenten in een glazen pot. Breng het pekelvocht aan de kook en giet het in de pot zodat de groenten onder staan. Laat volledig afkoelen. Dek af en zet 48 uur in de koelkast.

Koude Pruimensoep

Dit voorgerecht is ideaal voor in de zomer. Het is ook een goede optie voor voor en/of na de vastendag deze week - Tisha B'Av, wanneer Joden rouwen om de vernietiging van beide heilige tempels in Jeruzalem, en een aantal andere tragedies die het Joodse volk in de daaropvolgende jaren zijn overkomen.

Ingrediënten
 • 4 pond pruimen, ontpit en grof gehakt
 • 2 kopjes water
 • ½ kopje suiker
 • 1 inch stuk gember, geschild
 • 1 el roze peperkorrels
 • 1 limoen, sap en rasp
 • ¼ tl zout

Bereiding
Doe alle ingrediënten in een soeppan. Dek af en breng aan de kook. Laat 20-30 minuten sudderen. Verwijder de gember. Mix de rest tot het helemaal glad is. Koel een nacht (of tot het volledig is afgekoeld). Serveer koud met een klodder licht gezoete yoghurt. Het is geschikt voor 6 tot 8 personen.

Verfrissende Groene Zomerbroodjes Met Pindasaus

Deze zijn de hele zomer goed, maar zijn vooral relevant tijdens de Negen Dagen ingaan - de jaarlijkse rouwperiode voor de vernietiging van de Heilige Tempel, waarin Joden afzien van het eten van vlees of kip.

Ingrediënten
 • 1-2 koppen baby paksoi
 • 1 groene paprika
 • 1 groene appel
 • 3 lente-uitjes
 • 2 oz vermicelli rijstnoedels
 • Handvol muntblaadjes
 • Geroosterde sesamzaadjes
 • 10 vellen rijstpapier

Bereiding
 • Bereid alle vullingen voor voordat je begint: Week de vermicelli 5 minuten in heet water, tot ze zacht zijn. Giet af en zet opzij. Snijd de groene delen van de paksoi en lente-uitjes. Pluk de muntblaadjes. Julienne de paprika's en appels (bedek de appels met koud water om ze wit en knapperig te houden). Leg alle vullingen in kleine kommen rond je werkgebied of leg ze op een snijplank.
 • Leg een stuk bakpapier neer. Dit wordt je werkruimte, zodat het rijstpapier niet aan je aanrecht of snijplank plakt. Zet een schaal met water klaar. De schaal moet groot genoeg zijn om de rijstpapierverpakking in te passen, dus gebruik een groot bord, een ovenschaal of een ovenschaal.
 • Dompel de eerste rijstpapierwikkel 10-15 seconden onder in het water. Verwijder en plaats op het perkamentpapier. Het moet nog stevig zijn, omdat het zacht zal blijven terwijl je het vult. Als je het laat weken tot het helemaal zacht is, wordt het te moeilijk om mee te werken.
 • Leg je vulingrediënten op het eerste derde deel van de wikkel, maar niet helemaal aan de rand. Probeer de stevigere items (de appels en groene paprika's) tussen de zachtere items te plaatsen. Hierdoor zal het rijstpapier minder snel scheuren.
 • Het rijstpapier moet nu zacht en buigzaam zijn. Vouw de twee kanten voorzichtig naar binnen, zodat ze aan elk uiteinde een deel van de vulling bedekken. Rol vervolgens stevig op en stop de ingrediënten indien nodig voorzichtig met uw vingers erin. Leg op de zijkant en ga door tot je ze alle 10 hebt gerold. Snijd doormidden en serveer met de pindasaus.

Bron: Yoninah, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)Bron: Yoninah, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)

Traditionele challe voor de Joodse sjabbat

Challe is het traditionele brood dat tijdens sjabbat wordt gegeten. Twee gevlochten broden stellen de dubbele portie manna voor, die voor het Joodse volk tijdens hun veertigjarige omzwervingen door de woestijn op vrijdag uit de hemel daalde, zodat zij het niet behoefden binnen te halen op de heilige sjabbat. De twee challot worden met een kleedje bedekt, als symbool van het beschermende laagje dauw waarmee het manna bedekt was.

Deeg

 • 5 pond bloem
 • 2 ons verst gist
 • 2 eetlepels zout
 • 4 1/4 kop warm water (voeg een 1/4 kop toe voor zachter deeg)
 • 3/4 kop olie
 • 1 1/3 kop suiker
 • 5 eierdooiers

Bereiding

Los de gist op in 1 kop warm water en voeg 1 eetlepel suiker toe en roer. Wanneer de bubbels opkomen is de gist klaar. Meng in de mixer zout, 2/3 bloem, olie, dooiers, water en het gist als laatste. Zet de mixer 12 minuten lang aan. Wanneer je ziet dat het deeg zich begint te vormen voeg je de resterende bloem in de mixer en gaat door met mixen.

Breng het deeg in een grote goed ingesmeerde schaal, bedek het met plastic en laat het op een warme plek rijzen voor 2 tot 3 uur tot het tweemaal in omvang is toegenomen (optie: deuk het deeg na 1 uur in en laat het opnieuw rijzen)

Scheidt de challe en maak een zegen. Vorm het deeg in een brood op de manier zoals je het gewend bent.

Zes gevlochten Challe

Scheidt het deeg in 4 delen om 3 grote challot en 6 kleine challot rollen te maken. Om een zes gevlochten challe te maken verdeel je één groot deel in 6 kleine stukken. Rol ieder stukje uit tot een streng van 30 centimeter. Verbindt de strengen aan de top en plaats twee strengen aan de rechterkant, twee in het midden en twee een de linkerkant. Trek de middenlinker streng op en de middenrechter streng blijft beneden. Pak de binnen middenrechter streng en de binnen middenlinker streng en trek de buitenlinker streng naar beneden. Trek de middenlinker streng naar boven en de middenrechter streng naar beneden en pak dan de middenrechter streng en de binnenrechter en trek de buitenrechter streng naar beneden. Trek de middenlinker streng naar beneden en de middenrechter streng en pak de binnen middenlinker streng en de binnenlinker streng en trek de buitenlinker streng naar beneden. Herhaal 'naar beneden en naar boven en naar onder' tot je het einde bereikt. Neem dan de zes strengen en leg ze netjes onder de challe.

Drie gevlochten Challe

Verdeel een groot stuk deeg in 4 delen. Rol van 3 delen drie 30 centimeter lange strengen. Scheidt het vierde deel in drieën en rol uit in drie kleine strengen. Vlecht de grote strengen alsof je haar vlecht tot je je challe vormt. Vlecht dan de kleinere strengen in een mini challe. Plaats de mini challe op de top van de grotere challe.

Nadat je je challot hebt gevormd laat je ze 20 minuten rijzen. Beschilder de challot met de dooiers en bestrooi met sesamzaad. Bak in een voor verwarmde oven van 400 graden voor de eerste 15 minuten, en verminder het aantal graden tot 350 voor de volgende 30 tot 45 minuten.

Shabbat shalom! Bete'avon!Challe voor de Joodse feestdagen

Challe (sjabbatsbrood) voor de feestdagen is een heerlijke traktatie. Vier verschillende challe: challe voor Rosh Hasjana, appel challe, anijs challe, pompoen challe voor Soekot en tarwe challe.

Challe voor Rosh Hasjana

Voor Rosh Hasjana is de challe rond en niet gevlochten. Het symboliseert de levenscirkel. Dit recept is voor vier challot.

Ingrediënten
 • 2 theelepels gist
 • 1 theelepel suiker
 • 1 kop olie
 • 2½ koppen lauw water
 • 1 kop suiker
 • 4 eieren
 • 9-10 koppen brood meel
 • 1 eiwit gemengd met 1 eetlepel water

Bereiding
Plaats het gist in een grote schaal en sprenkel een theelepel suiker er overheen. Schenk er water over. Klop er olie, suiker en eieren doorheen. Roer er een paar koppen meel per keer in. Wanneer het deeg niet langer kleeft, begin je het te kneden. Kneed tot het glad deeg is. Het is niet nodig om langer dan 5 minuten te kneden. Smeer de schaal met olie in en rol het deeg door de olie (dit voorkomt dat het deeg uitdroogt). Bedek het deeg met een warme doek en laat het op een warme plek 2 uur lang rijzen. Smeer de bakplaat in met vet. Maak het deeg plat en verdeel het in 4 stukken. Kneed het deeg een beetje. Breek een stuk deeg ter grootte van de handpalm af en maak een ronde schijf. Rol de rest van het deeg in een 'slang' en plaats het boven op de ronde schijf. Herhaal het met elk van de 4 stukken. Bedek het deeg op nieuw met een doek en laat het een uur rijzen. Verwarm de oven voor op 200 graden. Eventueel kan het deeg met eigeel en sesamzaad besprenkeld worden. Bak het geheel ongeveer 45 minuten tot het deeg goudbruin is en de challe hol klinkt wanneer er op getikt wordt. Laat de broden afkoelen.

Appel challe

Ingrediënten
 • zie bovenstaande ingrediënten voor de challe
 • appel vulling
  • 6 gesneden en geschilde appels
  • 4 theelepels honing en suiker
  • ½ theelepel kaneel
  • of 1 kan appeltaart vulling
 • 1 eiwit gemengd met 1 eetlepel water
 • 2 eetlepels suiker gemengd met ¼ theelepel kaneel

Bereiding
Meng alles in een schaal. Deel challe deeg in 4 gelijke stukken. Breek een stuk deeg ter grootte van de handpalm af en maak een ronde schijf. Doe vet op een bakplaat. Maak een 'slang' van het resterende deeg. Maak de 'slang' breed aan één kant en dun aan de ander kant. Maak de brede kant plat en vul het met ¼ van de appelvulling. Maak de uiteinden aan elkaar en plaats het op de ronde schijf. Herhaal dit met de 3 andere stukken deeg. Laat het voor 1¾ uur rijzen. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Doe wat eigeel op het brood en besprenkel het met kaneel-suiker (sesamzaad, etc). Bak het 40 minuten lang tot het goudbruin is en de challe hol klinkt. Laat het afkoelen.

Anijs challe

Een recept voor vier broden.

Ingrediënten
 • 5 koppen brood meel
 • ¼ kop suiker
 • 2 theelepels snel rijzend gist
 • 1 theelepel zout
 • 1 eetlepel anijszaad
 • 2 grote eieren
 • 2 eetlepels olie
 • 1½ kop warm water
 • 1 ei dooier
 • 4 eetlepels sesamzaad

Bereiding
Meng alle droge ingrediënten. Breek alle eieren in een kan. Voeg voorzichtig genoeg olie aan de eieren toe tot halverwege de kan. Voeg warm water toe. Voeg alle ingrediënten bij elkaar. Kneed het deeg goed. en voeg 1 eetlepel bloem toe als het deeg plakkerig wordt. Stop olie in een schaal. Plaats het deeg in de schaal en plaats er een doek over. Laat het ongeveer 2 uur rijzen zodat het dubbel zo groot wordt. Maak het deeg plat en verdeel het in vieren. Maak van de vier delen vier ronde schijven. Vet de bakplaat in en plaats de schijven erop en bedek het met een doek. Laat het nog een uur rijzen. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Besmeer elk brood met geslagen ei. Strooi sesamzaad op de broden. Bak ze goudbruin, ongeveer 30 minuten. Laat de broden afkoelen.

Pompoen challe

Deze challe is speciaal voor Soekot

Ingrediënten
 • 4½ theelepel droge gist
 • ½ kop bruine suiker
 • 1½ kop warm water
 • 4 eetlepels olie
 • 2½ kop pompoen
 • 8 koppen brood meel
 • 1 eiwit gecombineerd met 1 eetlepel water

Bereiding
Plaats de gist in een grote schaal. Strooi er suiker overeen en doe er water bij. Laat 5-10 rijzen. Schenk olie en pompoen er bij. Voeg het meel toe en kneed tot het glad is, voeg meer meer toe als het deeg plakkerig is. Doe olie in de schaal en rol het deeg erin. Doe er een doek overheen en laat het twee uur rijzen. Maak het deeg plat en maak er broden van en plaats het op de bakplaat. Laat het nog een uur bedekt rijzen. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Doe over het deeg eigeel. Bak het 30 minuten tot de challe goudbruin is en de challe hol klinkt wanneer je er op tikt. Laat het afkoelen.

Tarwe challe

Ingrediënten
 • 2 theelepels droge gist
 • 1 theelepel suiker
 • 2 koppen warm water
 • ½ kop honing
 • ½ kop suiker
 • 1 ei
 • 2 eetlepels olie
 • 2½ kop tarwe bloem
 • 3½-4 koppen brood meel
 • 1 eiwit gemengd met 1 eetlepel water

Bereiding
Plaats gist in een grote schaal en strooi er suiker over. Doe er water overheen en laat het 5-10 minuten rijzen. Doe er honing, suiker, ei en olie bij. Voeg tarwe bloem, dan brood bloem en voeg wat extra toe als het deeg kleeft. Kneed het glad. Rol het deeg in een schaal met olie en bedek het met een doek. Laat het twee uur rijzen. Maak het plat en maak er broden van. Bedek het en laat het nog een uur rijzen. Verwarm de oven voor tot 200 graden. Doe eigeel over het deeg en doe er desgewenst sesamzaad op. Bak het 40 minuten tot de challe goudbruin is en hol klinkt wanneer je er op tikt. Laat het afkoelen.Brood en Challe

Knoflookbrood Challe

Challe-ingrediënten:
 • 2¼ theelepel. droge gist (0,25 oz. / 7 gram)
 • 1 theelepel. suiker
 • 1 kopje warm water
 • 1 ei
 • ¼ kopje honing
 • 3 eetl. olie-
 • 1 theelepel. zout
 • Ongeveer 4 kopjes broodmeel (zoals altijd, voeg de bloem langzaam toe aan het einde en voel of het deeg meer of minder nodig heeft)

Ingrediënten Knoflookolie
 • 1/3 kopje extra vierge olijfolie
 • 6 teentjes knoflook, geperst
 • 1 tl koosjer zout
 • 1/3 kop platte peterselie, gehakt
 • Optioneel: zoutvlokken voor garnering

Bereiding
 • Klop de ingrediënten van de knoflookolie door elkaar. Opzij zetten.
 • Los gist en suiker op in ¼ kopje warm water in een middelgrote kom. Laat ongeveer 15 minuten staan ​​tot het dik en schuimig is.
 • Voeg het ei, de honing, de olie, het zout, de resterende kopje water en 3 kopjes bloem toe. Mix tot er een los beslag ontstaat. Voeg langzaam de rest van de bloem toe. Je hebt misschien niet alles nodig, dus ga langzaam naar het einde toe. Als alternatief heb je misschien iets meer nodig. Het deeg moet zacht maar niet plakkerig zijn. Als het deeg voldoende bloem heeft, kneed het dan goed. Je kunt dit recept met de hand doen of met een mixer (met behulp van de deeghaak). Laat de mixer het kneden voor je doen als je er een gebruikt.
 • Dek het deeg af met een natte handdoek of plasticfolie en laat het op een warme plaats ongeveer 1-1½ uur rijzen. Het deeg moet in omvang verdubbelen.
 • Stort het deeg op je werkblad en laat het 10 minuten rusten.
 • Verdeel het in zes gelijke stukken. Rol elk stuk in een streng. Neem vervolgens een deegroller en rol de streng in de lengte zodat deze een lange rechthoek vormt. Bestrijk met het knoflookmengsel en rol de jelly-roll-stijl op zodat het een streng vormt. Herhaal met de resterende strengen. Vlecht elke drie strengen samen, zodat twee challahs ontstaan. Bestrijk de bovenkant van de broden met meer van het knoflookmengsel en bestrooi ze licht met geschaafd zeezout (optioneel).
 • Breng broden over naar een bakplaat bekleed met bakpapier OF twee broodpannen. Dek af en laat nog 30-45 minuten rijzen op een warme plaats. Borstel voorzichtig met meer van het knoflookmengsel en plaats in de oven. OPTIONEEL: Als u de voorkeur geeft aan een glanzende afwerking van uw challah, bestrijkt u deze met een losgeklopt ei en voegt u de tweede laag knoflookmengsel toe.
 • Bak op 400 ° F (200 ° C) gedurende 20 minuten. Haal uit de oven en bestrijk opnieuw met het knoflookmengsel. Keer terug naar de oven, verlaag de temperatuur tot 180°C en bak nog 20 minuten. OPMERKING: De tijd zal fluctueren, afhankelijk van uw oven en het type pannen dat u gebruikt. Het brood moet goudbruin zijn aan de bovenkant en stevig aan de onderkant.
 • Haal uit de oven en zo snel mogelijk (als je het meteen probeert, kunnen ze breken, dus wacht 10-15 minuten) breng over naar een koelrek en bestrijk opnieuw royaal met de knoflookolie. Als je geen koelrek hebt, loop je het risico dat de onderkant van je challah drassig wordt (dit is een risico in het algemeen, maar vooral met de knoflookolie waarmee we de broden hebben overgoten. Als dat gebeurt, leg je challah terug enkele minuten in de oven, direct op de ovenroosters (geen pan), zo worden eventuele vochtige plekken snel krokant.Soepen voor de Joodse feestdagen

Als voorgerecht voor de Joodse feestdagen zijn er een aantal heerlijke soepen. Het zijn allemaal koshere recepten. De volgende soepen: aspergesoep met citroen, korensoep, kerrie pompoensoep, groentesoep, paddestoelen-gerstsoep, rode pepersoep, kruiden tomatensoep en linzensoep.

Aspergesoep met citroen

Voor 6 koppen soep.

Ingrediënten
 • 1 pond asperges, in kleine stukken gesneden
 • 4 koppen water
 • 1 eetlepel kippensoeppoeder
 • 2 eetlepels margarine
 • 2 eetlepels bloem
 • ¼ geschilde citroen
 • zout en peper naar smaak

Bereiding
Kook de asperges in het water en de kippensoeppoeder tot het gaar is. Smelt de margarine in een pan en roer de bloem erin. Maak de asperges, citroen, water en soeppoeder tot puree. Giet het in de pan. Kook en roer het tot het glad en dikkig is.

Korensoep

Voor 12-16 koppen soep.

Ingrediënten
 • ¼ kop margarine
 • 1 kleine gesneden ui
 • 1 kan (4 ons) geroosterde en groene chilipeper
 • 1 rode gesneden peper
 • 1 groene gesneden peper
 • 1 theelepel komijn
 • ¼ cayenne peper
 • ¼ kop bloem
 • 8 koppen water
 • 2 eetlepels kippenbouillon poeder
 • 2 koppen room
 • 4 kannen (15 ons) koren

Bereiding
In een grote pan smelt je de margarine. Voeg uien, chilipeper, pepers en kruiden toe. Sudder het tot de groenten gaar zijn. Roer bloem erin. Voeg de resterende ingrediënten toe en breng het aan de kook. Laat het kort pruttelen en dien het dan op.

Kerrie pompoensoep

Voor 12-16 koppen soep.

Ingrediënten
 • 1 kan (29 ons) pompoen
 • 1 gesneden ui
 • 12 koppen water
 • 3 eetlepels kippensoep poeder
 • 1 theelepel kaneel
 • ½ theelepel nootmuskaat
 • ½ theelepel zwarte peper

Bereiding
Combineer alle ingrediënten in een grote pan en breng het aan de kook. Laat het 20 minuten zachtjes doorkoken.

Groentesoep

Voor 16 koppen soep.

Ingrediënten
 • 5 rijpe avocado's, geschild en in stukken gesneden
 • 4 komkommers, geschild en in stukken gesneden
 • 8 koppen water
 • 2 eetlepels kippensoep poeder
 • 4 koppen zure room
 • 2 bosjes sjalotten
 • 4 eetlepels limoensap
 • zout en peper

Bereiding
Combineer alle ingrediënten en maak het glad. Laat het afkoelen in de koelkast.

Paddestoelen-gerstsoep

Voor 12 koppen soep.

Ingrediënten
 • 1 ons gedroogde paddestoelen in ½ kop kokend water en daarna laten drogen
 • 10 koppen water
 • 2½ eetlepel kippensoep poeder
 • 1 kop gerst
 • 1 grote gehakte ui
 • 4 stengels selderij
 • 4 gehakte wortels
 • 2 gehakte pastinak (witte peen)
 • 1 eetlepel sojasaus
 • 1 pond champignons
 • 1 kop witte wijn
 • 2 eetlepels dille
 • 2 theelepels zout
 • 2 eetlepels zwarte peper

Bereiding
Doe alle ingrediënten in een pan en breng het aan de kook. Laat het een uur zachtjes doorkoken. Voeg eventueel meer water toe.

Rode pepersoep

Bestemd voor 12-16 koppen soep.

Ingrediënten
 • 6 eetlepels margarine
 • 2 eetlepels olijfolie
 • 8 gesneden rode pepers
 • 4 gesneden wortels
 • 3 gesneden sjalotten
 • 2 teentjes knoflook
 • 2 gesneden peren
 • 12 koppen water
 • 3 eetlepels kippensoep poeder
 • 4 grote geroosterde rode pepers
 • 1 theelepel gestampte rode peper
 • een beetje cayenne peper
 • zout en peper voor de smaak

Bereiding
Verwarm olie en margarine in een grote pan. Voeg groente toe en maak het 8-10 heet. Voeg de resterende ingrediënten toe en breng het aan de kook. Laat het een ½ uur lang zachtjes doorkoken.

Kruiden tomatensoep

Voor 6 koppen soep.

Ingrediënten
 • 2 eetlepels olijfolie
 • 5 potjes tomatenpuree
 • ½ kop gehakte sjalotten
 • 2 eetlepels limoen
 • 1 eetlepel verse gember
 • 1 eetlepel gehakte knoflook
 • 2 eetlepels honing
 • 2 koppen bouillon
 • 1 kop droge wijn
 • ½ verse limoensap
 • ¼ verse koriander
 • 2 eetlepels mint
 • 2 eetlepels geraspte limoenschil
 • 2 eetlepels verse citroensap
 • 2 eetlepels wodka

Bereiding
Verwarm olie in een pan. Voeg toe: tomatenpuree, sjalotten, koriander, gember en knoflook. Laat het ongeveer 12 minuten zachtjes doorkoken. Voeg honing toe tot het een dikke mengsel is. Voeg de rest toe. Laat 30 minuten doorkoken.

Linzensoep

Voor 6 koppen soep.

Ingrediënten
 • 12 gehakte verse tomaten
 • 2 eetlepels rode wijn
 • 2 eetlepels citroensap
 • 2 eetlepels bruine suiker
 • 1 eetlepel azijn
 • 1 gehakte wortel
 • 1 eetlepel olijfolie
 • ½ theelepel komijn
 • 1 half grote gehakte ui
 • 2 teentjes knoflook
 • 2 stengels gehakte selderij
 • ½ theelepel paprika
 • ½ theelepel tumeric (Indiase specerij)
 • 1 theelepel koriander
 • 6 ons gewassen rode linzen
 • 5 koppen groente- of kippenbouillon
 • zout en peper naar smaak

Bereiding
Warm de olie in een grote pan. Voeg de komijn toe en de ui en laat het koken tot het goudkleurig wordt. Voeg knoflook, wortels en selderij toe en laat het zachtjes 10 minuten koken. Roer de resterende ingrediënten erin en laat het 1 minuut koken. Voeg dan de linzen toe.Vissalades voor de Joodse feestdagen

De Joodse keuken staat ook bekend om haar vissalades. Voor de Joodse feestdagen heb ik de volgende salades voor u uitgekozen: barbecue zalm met geroosterde maïssalade, zalmfilet in honing mosterd, gekookte zalm met dillesaus, gerookte witte vissalade, tonijnsalade met garbanzobonen, eieren met gerookte zalm en groene uien, en tongfilet.

Barbecue zalm met geroosterde maïssalade

Ingrediënten
 • 2 grote zalmfilet van elke 1 pond
 • ¼ kop barbecue saus
 • 2 maïskolven
 • 1 avocado
 • ¼ rode ui, gesneden
 • 1 krop groene sla
 • 1 krop rode sla (roodlof)
 • 1 kop olijf olie
 • ¾ kop rode wijnazijn
 • 1 theelepel oregano (wilde Marjolein)
 • 1 theelepel suiker
 • ¼ theelepel zout
 • ¼ theelepel peper

Bereiding
Verwarm de grill voor. Smoor zalm met barbecue saus en rooster het tot het niet meer rood is (ongeveer 8 minuten). Haal het van de grill af en breek het in kleine stukjes. Haal de maïs van de kolven af en rooster het. Haal het van de grill af. Meng de zalm, maïs, avocado, ui en sla door elkaar. Combineer alle dressing ingrediënten en meng het door de salade.

Zalmfilet in honing mosterd

Ingrediënten
 • 1 zalmfilet (8 pond)
 • 2 eetlepels mosterd
 • 2 eetlepels honing
 • 1 theelepel dille
 • 1 theelepel zout
 • 1 theelepel paprika
 • 1 theelepel komijn
 • ½ theelepel knoflook
 • ½ theelepel uienpoeder
 • ½ theelepel curie poeder
 • ¼ theelepel cayennepeper

Bereiding
Verwarm de oven voor. Vet de platen in en leg de vis erop. Smeer mosterd op de zalm. Miezel honing over de vis. Strooi kruiden over de vis. Grill het vijf minuten. Verminder de hitte van de oven tot 400 graden en bak het 15 minuten. Het kan meteen geserveerd worden of nadat het is afgekoeld.

Gekookte zalm met dillesaus

Ingrediënten
 • 3 zalmfilets (elk 1 pond)
 • 1 kop witte wijn
 • 1 ui
 • 2 wortels
 • 1 theelepel zwarte peperkorrels

dillesaus
 • 1 ei en 1 dooier
 • 1 theelepel mosterd
 • 1 eetlepel rode wijnazijn
 • 1 theelepel dille
 • 1 kop olie

Bereiding
Verwarm de over tot 350 graden. Plaats de zalm in een bakpan en doe er wijn overheen. Voeg ui, wortels en peperkorrels toe. Bedek het met aluminiumfolie en bak het voor 1 uur. Meng ondertussen in een kleine schaal ei, mosterd, azijn en dille. Klop olie erin tot het emulgeert. Zet de vis en de saus in de koelkast tot het klaar is om te serveren.

Gerookte witte vissalade

Ingrediënten
 • 1 gerookte witte vis (ongeveer 3 pond), gefileerd
 • 3 eetlepels mayonaise
 • 2 eetlepels citroensap
 • ¼ rode ui, zeer fijn gesneden

Bereiding
Meng alle ingrediënten goed door elkaar. Maak er een vorm van desgewenst en zet het in de koelkast tot het klaar is om te serveren.

Tonijnsalade met garbanzobonen

Ingrediënten
 • 2 pond verse tonijn
 • 2 eetlepels mosterd
 • ½ theelepel komijn
 • ½ theelepel zout
 • ½ theelepel peper
 • 2 eetlepels rode wijnazijn
 • 2 theelepels citroensap
 • 1 kop olijfolie
 • 1 kop Kalamanta olijven
 • 1 kan (15 ons) gedroogde garbanzobonen
 • 2 theelepels rozemarijn

Bereiding
Bak de tonijn bruin, ongeveer 5 minuten aan beide zijden. Meng in een grote schaal mosterd, kruiden, azijn en citroensap. Voeg de olijfolie toe. Daarna de tonijn, olijven, garbanzo bonen en rozemarijn. Doe het over de tonijn en zet het in de koelkast.

Eieren met gerookte zalm en groene uien

Ingrediënten
 • 8-9 geschilde aardappelen, door de helft gesneden
 • 6 grote eieren
 • 1 eetlepel olijfolie
 • 1 eetlepel verse citroensap
 • 2 eetlepels mosterd
 • 4 eetlepels fijngehakte gerookte zalm
 • 3 eetlepels gesneden groene uien

Bereiding
Kook de aardappels en laat ze daarna afkoelen. Plaats ondertussen de eieren in een steelpannetje met water en kook ze. Nadat ze zijn afgekoeld, pelt u de eieren en deelt u ze door tweeën in de lengte. Bewaar 3 eierdooiers voor ander gebruik. Meng 3 dooiers, aardappels, olie, citroensap en mosterd in een schaal. Prak het met een vork fijn. Roer 2 eetlepels zalm en 1½ eetlepel groene uien. Breng smaak aan met zout en peper. Verdeel de aardappel-dooier mix onder de witte ei helften. Versier de eieren met 2 eetlepels zalm en 1½ eetlepel uien.

Tongfilet

Ingrediënten
 • 2 tongfilet
 • 1 citroen, dun gesneden
 • ¼ kop droge witte wijn
 • ¾ theelepel zout
 • 1 grote ei, licht geslagen
 • ¼ kop melk
 • ¾ kop droge broodkruimels
 • 1 grote teen knoflook
 • 2 eetlepels fijngehakte peterselie
 • ¼ theelepel zwarte peper
 • 4 eetlepels olijfolie
 • 1 eetlepel ongezouten boter

Bereiding
Verwarm de oven voor tot 200 graden. Meng vis, de helft van de plakjes citroen, wijn en ¼ theelepel zout in een schaal. Marineer en bedek het 30 minuten bij kamertemperatuur.
Meng ei, melk en ¼ theelepel zout in een andere schaal. Roer het samen met de broodkruimels, knoflook, peterselie en de resterende ¼ theelepel zout in een schaal.
Doop de stukken vis, 1 per keer, in het eimengsel. Laat het uitdruipen en doop het vervolgens in de broodmix. Bak de vis vervolgens in de oven tot het goudbruin is. Serveer de vis met de resterende plakjes citroen.Kugels: appel, broccoli, wortel en champignon kugels

Kugels zijn belangrijke feestmaaltijden bij Ashkenazische Joden vooral op de Joodse Sjabbat en de Joodse feestdagen. Sommige Chassidische Joden geloven dat het eten van Kugel op de Joodse sjabbat speciale spirituele zegens brengen vooral wanneer dit opgediend wordt op de tafel van een Chassidische Rebbe. In dit artikel aandacht voor: Appel Kugel, Broccoli Kugel, Wortel Kugel en Champignon Kugel.

Appel Kugel

Ingrediënten
Cake:
 • 3 koppen cakemeel
 • 1 potje bananen babyvoedsel
 • 1 kop lichte olijfolie
 • 4 eieren
 • 1¼ bakpoeder
 • ½ sinaasappelsap
Vulling:
 • 10 appels zonder klokhuis maar wel met schil
 • ½ theelepel kaneel
 • 1 theelepel vanille

Bereiding
Meng alles goed door elkaar. Doe het cakebeslag in een 9 x 13 inch bakvorm. Doe de appelvulling er overheen. Giet de rest van het cake beslag over de appelvulling en maak het glad. Bak het op 350 graden voor 1 uur en 15 minuten.

Broccoli Kugel

Ingrediënten
 • 3 pond broccoli
 • ½ kop margarine
 • ½ kop bloem
 • 1 kop water
 • 1 eetlepel kippensoep poeder
 • 1 kop mayonaise
 • 2 eetlepels uiensoep poeder
 • 6 eieren
 • ½ theelepel peper

Bereiding
Verwarm de oven voor tot 350 graden. Smelt margarine en roer het bloem erin. Voeg water toe, kippensoep poeder en mayonaise en roer het tot het dik wordt. Haal het van het gas af en voeg de rest van de ingrediënten toe. Giet het in een ovenschotel en bak het voor ongeveer 1 uur.

Wortel Kugel

Ingrediënten
 • 4 potjes babyvoeding wortels
 • ½ kop olie
 • 2 koppen suiker
 • 4 eieren
 • 2 koppen bloem
 • 3 theelepels bakpoeder
 • 2 eetlepels vanille

Bereiding
Verwarm de oven voor tot 350 graden. Combineer alle ingrediënten goed. Schenk het in een ovenschotel en bak het voor 1 uur.

Champignon Kugel

Ingrediënten
12 ons ei knoedels
1 gehakte ui
1 pond gesneden champignons
3 eieren
¼ soja saus
¼ kop olie
¼ kop bloem
½ theelepel gemalen zwarte peper

Bereiding
Verwarm de oven voor tot 350 graden. Leg de champignons en uien in de olie voor ongeveer 8 minuten tot het zacht is. Voeg de knoedels toe. Meng de eieren, sojasaus, olie, bloem en peper. Meng het goed en voeg het aan de knoedelmix toe. Doe het in een ovenschotel en bak het voor ongeveer 45 minuten.Salades: palmhart, avocado, champignon

Deze exotische salades (palmhart, avocado, portobello champignon) zijn een heerlijke variatie op de klassieke salades. Ze zijn perfect te maken wanneer je bezoek krijgt van familie of vrienden voor een late lichte maaltijd. Ze zijn makkelijk klaar te maken. Vergeet niet de recepten bij de hand te hebben als je gasten er naar vragen. Geniet er van.

Palmhart Salade

Ingrediënten
 • 1 krop sla
 • ½ rode peper
 • ½ gele peper
 • 1 avocado
 • 1 kan gesneden palmharten
 • ½ pack verse champignons
 • 4 tomaten door de helft gesneden
 • handvol paneermeel

Dressing
 • ½ kop suiker
 • ½ theelepel zout
 • ½ theelepel mosterd
 • ¼ kop azijn
 • ½ kop ketchup
 • ½ theelepel paprika
 • ½ kop olie
 • 2 teentjes knoflook

Mix en koel de dressing. Giet de dressing over de salade vlak voor het opdienen.

Avocado Salade

Avocado's voegen een rijke en romige smaak aan deze salade. Zij bieden ook een rijke voeding. Het is goed voor mensen die een dieet hebben, het bevat gezond vet. Koop een avocado die nog gerijpt moet worden voor 2-3 dagen.

Ingrediënten
 • 3 rijpe avocado's
 • 1 doos kleine tomaten
 • 1 krop gesneden sla
 • 1 box kikkererwten
 • ½ bosje sjalotten

Marinade
 • 4 eetlepels olie
 • 4 eetlepels azijn
 • ½ theelepel zout
 • 3 theelepels suiker

Combineer de ingrediënten en doe de marinade er overheen. Laat het een nachtje staan.

Portobello Champignon Salade

Ingrediënten
 • 1 krop sla
 • 1 doos tomaten
 • 1 doos uien knoflook croutons
 • 1 handvol amandelen
 • 4 Portobello gesneden champignon

Stop de champignons in een pan met vet en sprenkel er zout en peper overheen. Bak ze op 350 graden voor 20 minuten. Meng het geheel met de salade ingrediënten.

Dressing
 • 1/3 kop olie
 • ¼ kop azijn
 • ¼ kop suiker
 • ¼ theelepel mosterd
 • ¼ kop ketchup
 • 1 verse knoflook
 • ½ theelepel zout
 • ¼ theelepel paprikaKip: zoete kip, kip met abrikoos, Chinese kip

Waarom wordt er op Sjabbat vaak kip gegeten? Gewoon, omdat het lekker is. Er is geen Joodse wet die voorschrijft dat kip gegeten moet worden. Vooral bij Asjkenazische Joden is het de gewoonte. Het hoort bij oneg Sjabbat (het plezier van Sjabbat).

Zoete kip

Ingrediënten
 • 2-3 kippen, in acht stukken verdeeld.
 • 2 opgeklopte eieren
 • 2 eetlepels water
 • 1 kop meel
 • 1 theelepel zout
 • 1/8 theelepel peper
 • 1/2 theelepel knoflookpoeder
 • 1/2 kop lichte olijfolie
 • 1/2 kop heet water
 • 1/4 kop ongezoete appelboter (sterk geconcentreerde vorm van appelmoes)
 • 1 kop sinaasappelsap

Bereiding
Haal de kippenvel er af. Klop in een schaal de eieren en water. Meng het goed. Meng in een andere schaal meel, zout, peper en knoflook. Doop de kip in het eiermengsel en rol het dan door het meel.

Braad de kip in olie tot het goudbruin is, ongeveer 5 minuten per kant. Meng in een kleine schaal heet water, appelboter en sinaasappelsap. Schenk het over de kip. Bak de kip in de oven op 325 graden voor ongeveer 45 minuten.

Abrikoos kip

Ingrediënten
 • 3 kippen, verdeeld in acht stukken
 • 2 eetlepels abrikoos uit blik
 • 2 eetlepels mayonaise
 • 2 eetlepels ketchup of tomatensaus
 • 2 eetlepels gedroogde gesneden ui
 • 1 eetlepel zeezout

Bereiding
Meng alle ingrediënten (behalve de kip). Schenk de saus over de kip. Bak het op 350 graden voor 1 uur en 10 minuten.

Chinese kip

Ingrediënten
 • 2 kippen
 • 2 theelepels paprika
 • 2 theelepels knoflookpoeder
 • 1 theelepel droge mosterd
 • 4 teentjes knoflook
 • 1 kop sojasaus
 • 1 kop honing
 • 1 theelepel gember

Bereiding
Verwarm de oven voor tot 400 graden. Plaats de kippen in een braadpan en doe de kruiden er over. Rooster het een half uur. Combineer de resterende ingrediënten en schenk die over de kip. Verminder de ovenwarmte tot 350 graden en bak de kippen voor een uur. Serveer het met rijst.
© 2007 - 2023 Jehoeda, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kosher: eten Joden kosher uit gezondheidsoverwegingen?Kosher: eten Joden kosher uit gezondheidsoverwegingen?Niet-Joden hebben veel problemen om de kosher wetten van de Joden te begrijpen c.q. te verklaren. Of ze wijzen de kasjro…

Keuken - Maten en gewichten bij koken en bakkenKeuken - Maten en gewichten bij koken en bakkenBij het bakken en koken kunnen de maten en gewichten in kookboeken een hele puzzel zijn. In het ene kookboek staat als m…
Groenten steriliserenSteriliseren is een methode om voedsel te bewaren. Hoe steriliseer ik groenten? U leest het in dit eerste artikel.
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Buenosia Carol, Pexels
 • Badèrech - Rabbijn Ies Vorst
 • Koshere recepten Chabad website
 • Koshere recepten AISH website
 • Afbeelding bron 1: Yoninah, Wikimedia Commons (CC BY-2.5)
Jehoeda (172 artikelen)
Laatste update: 08-07-2022
Rubriek: Eten en Drinken
Subrubriek: Bereiding
Bronnen en referenties: 5
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.